Monday, November 1, 2010

REFLEKSI


Punapa ingkang saget ndadosaken renaning penggalih saumpami gesang punika namung dipun kendelaken lumampah mekaten kemawon? Punapa prayogi saumpami sedaya ingkang sampun kita alami mboten ndadosaken kita tiyang ingkang langkung utami?

Kita kedah ngupados supados gesang ketingal langkung gesang, marginipun inggih punika kanthi REFLEKSI. Mungguh refleksi punika ateges : ngolah ing raos, sadaya kemawon ingkang sampun kita lampahi. Kados dene mirsani ing sak ngajengipun kaca, satemah ngraosaken saperangan perkawis ingkang sampun kita lampahi punika nggadhahi aji punapa dene suawalikkipun. Mliginipun refleksi punika wekdal kangge ndadosaken sedaya pengalaman gesang estu kagungan kita pribadi ingkang sanget ajinipun, kanthi madosi werdinipun.

Sumangga tansah kula dherekkaken, kanthi pitaken : punapa werdinipun pengalaman gesang kangge kita pribadi? Punapa Gusti ngedhaton ing satengahing pengalaman gesang kalawau? Punapa perkawis ingkang sampun kita lampahi estu endah saha migunani kangge kita pribadi ugi tiyang sanes?

Kanthi ngaca utawi refleksi kita saged mirsani kanthi gamblang diri kita ingkang sejati, saha ngraosaken sampun dumugi pundi lampahing gesang kita. Ing salebeting refleksi kita pepanggihan kaliyan Gusti ingkang sampun kersa ngendika, ingkang sampun kersa njangkung saha njampangi lampah kita… Rahayu…

No comments:

Post a Comment

Tanggap wacana :