Friday, November 19, 2010

Pembagian Jaman Menurut Jayabaya

Indonesia atau Nuswantara ini, dahulu dikenal dunia sebagai bangsa yang besar dan terhormat. Orang luar bilang Nuswantara adalah jamrud khatulistiwa karena disamping Negara kita ini kaya akan hasil bumi juga merupakan Negara yang luar biasa megah dan indah. Bahkan di dalam pewayangan Nuswantara ini dulu diberikan istilah berbahasa kawi/Jawa kuno, yaitu :
Negara kang panjang punjung pasir wukir, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerto raharja. Artinya dalam bahasa Indonesia kurang lebih yaitu : luas berwibawa yang terdiri atas daratan dan pegunungan, subur makmur, rapi tentram, damai dan sejahtera. Sehingga tidak sedikit negara-negara yang dengan sukarela bergabung dibawah naungan bangsa kita. Hal ini tentu saja tidak lepas peranan dari leluhur-leluhur kita yang beradat budaya dan berakhlak tinggi. Disamping
bisa mengatur kondisi negara sedemikian makmur, leluhur kita juga bahkan bisa mengetahui kejadian yang akan terjadi di masa depan dan menuliskannya ke dalam karya sastra. Hal ini bertujuan sebagai panduan atau bekal anak cucunya nanti supaya lebih berhati-hati menjalani roda kehidupan. Akan tetapi penulisannya tidak secara langsung menggambarkan kejadian di masa mendatang, melainkan menggunakan perlambang sehingga kita harus jeli untuk dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan perlambang itu tadi. Digunakannya perlambang karena secara etika tidaklah sopan apabila manusia mendahului takdir, artinya mendahului Tuhan yang Maha Wenang.

Pembagian Jaman Menurut Jawa
Salah satu leluhur kita yang menuliskan kejadian masa depan adalah Maharaja di kerajaan Dahana Pura bergelar Sang Mapanji Sri Aji Jayabaya dalam karyanya Jayabaya Pranitiradya dan Jayabaya Pranitiwakyo. Sering juga disebut Jangka Jayabaya atau Ramalan Jayabaya. Leluhur lainnya adalah R. Ng. Ranggawarsita yang menyusun kejadian mendatang ke dalam tembangtembang. Antara lain Jaka Lodang, Serat Kalatidha, Sabdatama, dll. Akan tetapi sejak runtuhnya Majapahit dan berdirinya Demak, banyak buku-buku, lontar-lontar kuno dan karya-karya sastra leluhur kita yang dibakar dan
dimusnahkan. Ada juga yang dijual atau dibawa paksa oleh Belanda pada masa penjajahan. Akibatnya kita sekarang jadi kurang memahami atau bahkan nol pengetahuan tentang sejarah Nusantara ini. Untuk itulah disini akan diuraikan sejarah Nusantara sejak berdirinya kerajaan pertama kali hingga saat ini, serta pembagian jaman dari adanya bumi hingga akhir jaman nanti, guna menambah wawasan bagi kita yang peduli dengan sejarah nenek moyang kita.
Jaman dari awal adanya bumi hingga jaman akhir (kiamat) dibagi atas 3 Jaman Besar [trikali], setiap Jaman Besar dibagi atas 7 Jaman Sedang [saptakala], dan setiap Jaman Sedang dibagi atas 3 Jaman Kecil [mangsa kala]. Trikali atau 3 jaman besar itu terdiri dari masing-masing Jaman Besar berusia 700 Tahun Surya, jadi total usia bumi adalah 2.100 Tahun Surya :
1. Kali Swara - jaman penuh suara alam
2. Kali Yoga - jaman pertengahan
3. Kali Sangara - jaman akhir
Tahun Surya tidak sama dengan perhitungan Tahun Masehi ataupun Tahun Jawa, dalam 1 Tahun Masehi terdiri dari Skema Pembagian Jaman dan Perhitungan Tahun Surya 365 hari, sedangkan dalam 1 Tahun Jawa terdiri dari 354 hari. Tahun Surya menggunakan perhitungan dari wuku [Tahun Pawukon] yang perhitungannya dibuat oleh Sanghyang Wisnu, sebuah perhitungan awal mula yang dibuat oleh dewa. Dalam kalender Pawukon terdiri dari 30 Wuku, di mana masing-masing Wuku berusia 7 hari, jadi dalam 1 Tahun Pawukon terdiri dari 210 hari. Setiap tujuh kali putaran tahun Pawukon yang total berjumlah 1.470 hari, itulah yang disebut dengan 1 Tahun Surya, jadi 1 Tahun Surya sama dengan 7 kali Tahun Pawukon, atau setara dengan sekitar 4 Tahun Masehi.

Konversi perhitungan tahun tepatnya adalah sebagai berikut :

1 Tahun Surya = 7 Tahun Pawukon = 4,027 Tahun Masehi = 4,153 Tahun Jawa, atau setara dengan 1.470 hari.
1 Jaman Sedang Kala = 100 Tahun Surya = 700 Tahun Pawukon = 402,7 Tahun Masehi = 415,3 Tahun Jawa, atau setara dengan 147.000 hari.

1 Jaman Besar Kali = 7 Jaman sedang Kala = 700 Tahun Surya = 4.900 Tahun Pawukon = 2.818,9 Tahun Masehi = 2.907,1 Tahun Jawa, atau setara dengan 1.029.000 hari.

Jangka Jayabaya yang berusia triKali atau 3 Jaman Besar Kali = 21 Jaman Sedang Kala = 2.100 Tahun Surya = 14.700 Tahun Pawukon = 8.456,7 Tahun Masehi = 8.721,3 Tahun Jawa, atau setara dengan 3.087.000 hari.

BUMI
2 KALI [Jaman Besar]
700 tahun Surya
100 tahun Surya
100 tahun Surya
100 tahun Surya
100 tahun Surya
100 tahun Surya
100 tahun Surya
100 tahun Surya

3 KALI [Jaman Besar]
700 tahun Surya

1 KALI [Jaman Besar]
700 tahun Surya
1. KALA [Jaman Sedang]
2. KALA [Jaman Sedang]
3. KALA [Jaman Sedang]
4. KALA [Jaman Sedang]
5. KALA [Jaman Sedang]
6. KALA [Jaman Sedang]
7. KALA [Jaman Sedang]
33-34 tahun Surya
33-34 tahun Surya
33-34 tahun Surya
1. MANGSA KALA [Jaman Kecil]
2. MANGSA KALA [Jaman Kecil]
3. MANGSA KALA [Jaman Kecil]

PEMBAGIAN JAMAN
1. Kali Swara (jaman penuh suara alam). Dibagi atas 7 Jaman Sedang (saptakala), yaitu :
1.1. Kala Kukila (burung). Dibagi atas 3 Jaman Kecil (mangsa kala) :
1.1.1 Mangsa Kala Pakreti (mengerti)
1.1.2 Mangsa Kala Pramana (waspada)
1.1.3 Mangsa Kala Pramawa (terang)
1.2. Kala Budha (mulai munculnya kerajaan). Dibagi atas 3 Jaman Kecil (mangsa kala) :
1.2.1 Mangsa Kala Murti (kekuasaan)
1.2.2 Mangsa Kala Samsreti (peraturan)
1.2.3 Mangsa Kala Mataya(manunggal dengan Sang Pencipta)
1.3. Kala Brawa (berani/menyala). Dibagi atas 3 Jaman Kecil (mangsa kala) :
1.3.1 Mangsa Kala Wedha (pengetahuan)
1.3.2 Mangsa Kala Arcana (tempat sembahyang)
1.3.3 Mangsa Kala Wiruca (meninggal)
1.4. Kala Tirta (air bah). Dibagi atas 3 Jaman Kecil (mangsa kala) :
1.4.1 Mangsa Kala Raksaka (kepentingan)
1.4.2 Mangsa Kala Walkali (tamak)
1.4.3 Mangsa Kala Rancana (percobaan)
1.5. Kala Rwabara (keajaiban). Dibagi atas 3 Jaman Kecil (mangsa kala) :
1.5.1 Mangsa Kala Sancaya (pergaulan)
1.5.2 Mangsa Kala Byatara (kekuasaan)
1.5.3 Mangsa Kala Swanida (pangkat)
1.6. Kala Rwabawa (ramai). Dibagi atas 3 Jaman Kecil (mangsa kala) :
1.6.1 Mangsa Kala Wibawa (pengaruh)
1.6.2 Mangsa Kala Prabawa (kekuatan)
1.6.3 Mangsa Kala Manubawa (sarasehan/pertemuan)
1.7. Kala Purwa (permulaan). Dibagi atas 3 Jaman Kecil (mangsa kala) :
1.7.1 Mangsa Kala Jati (sejati)
1.7.2 Mangsa Kala Wakya (penurut)
1.7.3 Mangsa Kala Mayana (tempat para maya/ hyang)

2. Kali Yoga (jaman pertengahan). Dibagi atas 7 Jaman Sedang (saptakala), yaitu :
2.1. Kala Brata (bertapa). Dibagi atas 3 Jaman Kecil (mangsa kala) :
2.1.4 Mangsa Kala Yudha (perang)
2.1.5 Mangsa Kala Wahya (saat/waktu)
2.1.6 Mangsa Kala Wahana (kendaraan)
2.2. Kala Dwara (pintu). Dibagi atas 3 Jaman Kecil (mangsa kala) :
2.2.1 Mangsa Kala Sambada (sesuai/ sepadan)
2.2.2 Mangsa Kala Sambawa (ajaib)
2.2.3 Mangsa Kala Sangkara (nafsu amarah)
2.3. Kala Dwapara (para dewa). Dibagi atas 3 Jaman Kecil (mangsa kala) :
2.3.1 Mangsa Kala Mangkara (ragu-ragu)
2.3.2 Mangsa Kala Caruka (perebutan)
2.3.3 Mangsa Kala Mangandra (perselisihan)
2.4. Kala Praniti (teliti) Dibagi atas 3 Jaman Kecil (mangsa kala) :
2.4.1 Mangsa Kala Paringga (pemberian/kesayangan)
2.4.2 Mangsa Kala Daraka (sabar)
2.4.3 Mangsa Kala Wiyaka (pandai)
2.5. Kala Teteka (pendatang). Dibagi atas 3 Jaman Kecil (mangsa kala) :
2.5.1 Mangsa Kala Sayaga (bersiap-siap)
2.5.2 Mangsa Kala Prawasa (memaksa)
2.5.3 Mangsa Kala Bandawala (perang)
2.6. Kala Wisesa (sangat berkuasa). Dibagi atas 3 Jaman Kecil (mangsa kala) :
2.6.1 Mangsa Kala Mapurusa (sentosa)
2.6.2 Mangsa Kala Nisditya (punahnya raksasa)
2.6.3 Mangsa Kala Kindaka (bencana)
2.7. Kala Wisaya (fitnah). Dibagi atas 3 Jaman Kecil (mangsa kala) :
2.7.1 Mangsa Kala Paeka (fitnah)
2.7.2 Mangsa Kala Ambondan (pemberontakan)
2.7.3 Mangsa Kala Aningkal (menendang)

3. Kali Sangara (jaman akhir). Dibagi atas 7 Jaman Sedang (saptakala), yaitu :
3.1. Kala Jangga (pujangga). Dibagi atas 3 Jaman Kecil (mangsa kala) :
3.1.1 Mangsa Kala Jahaya (keluhuran)
3.1.2 Mangsa Kala Warida (kerahasiaan)
3.1.3 Mangsa Kala Kawati (mempersatukan)
3.2. Kala Sakti (kuasa). Dibagi atas 3 Jaman Kecil (mangsa kala) :
3.2.1 Mangsa Kala Girinata (Syiwa)
3.2.2 Mangsa Kala Wisudda (pengangkatan)
3.2.3 Mangsa Kala Kridawa (perselisihan)
3.3. Kala Jaya. Dibagi atas 3 Jaman Kecil (mangsa kala) :
3.3.1 Mangsa Kala Srenggya (angkuh)
3.3.2 Mangsa Kala Rerewa (gangguan)
3.3.3 Mangsa Kala Nisata (tidak sopan)
3.4. Kala Bendu (hukuman/musibah). Dibagi atas 3 Jaman Kecil (mangsa kala) :
3.4.1 Mangsa Kala Artati (uang/materi)
3.4.2 Mangsa Kala Nistana (tempat nista)
3.4.3 Mangsa Kala Justya (kejahatan)
3.5. Kala Suba (pujian). Dibagi atas 3 Jaman Kecil (mangsa kala) :
3.5.1 Mangsa Kala Wibawa (berwibawa/berpengaruh)
3.5.2 Mangsa Kala Saeka (bersatu)
3.5.3 Mangsa Kala Sentosa (sentosa)
3.6. Kala Sumbaga (terkenal). Dibagi atas 3 Jaman Kecil (mangsa kala) :
3.6.1 Mangsa Kala Andana (memberi)
3.6.2 Mangsa Kala Karena (kesenangan)
3.6.3 Mangsa Kala Sriyana (tempat yang indah)
3.7. Kala Surata (menjelang jaman akhir). Dibagi atas 3 Jaman Kecil (mangsa kala) :
3.7.1 Mangsa Kala Daramana (luas)
3.7.2 Mangsa Kala Watara (sederhana)
3.7.3 Mangsa Kala Isaka (pegangan)

Berikut adalah uraian tentang pembagian jaman disertai dengan silsilah Kerajaan-kerajaan besar di Jawa pada jaman Kali Swara, Kali Yoga, dan Kali Sangara.
1. KALI SWARA
1.1. Kala Kukila
1.1.a Keling
1.1.b Purwadumadi
1.1.c Purwacarita
1.1.d Magadha
1.1.e Gilingwesi
1.1.f Sadha Keling
1.2. Kala Budha
1.2.a Gilingwesi
1.2.b Medang Agung
1.2.c Medang Prawa
1.2.d Medang Gili
1.2.e Medang Gana
1.2.f Medang Pura
1.2.g Medang Gora
1.2.h Medang Sewanda
1.3. Kala Brawa
1.3.a Medang Sewanda
1.3.b Medang kamulyan
1.3.c Medang Gili
1.4. Kala Tirta
1.4.a Purwa Carita
1.4.b Gilingwesi
1.4.c Medang Gele
1.5. Kala Rwabara
1.5.a Gilingwesi
1.5.b Medang Kamulyan
1.5.c Purwa Carita
1.5.d Wirata
1.5.e Gilingwesi
1.6. Kala Rwabawa
1.6.a Gilingwesi
1.6.b Purwacarita
1.6.c Wirata Anyar
1.7. Kala Purwa
1.7.a Wirata Kulon (Matsyapati)
1.7.b Hastina Pura

2. KALI YOGA
2.1. Kala Brata
2.1.a Hastina Pura
2.2. Kala Dwara
2.2.a Hastina Pura
2.2.b Malawapati
2.2.c Dahana Pura
2.2.d Mulwapati
2.2.e Kertanegara
2.3. Kala Dwapara
2.3.a Pengging
2.3.b Galuh
2.3.c Prambanan
2.3.d Medang Nimrata
2.3.e Grejitawati
2.4. Kala Praniti
2.4.a Purwacarita
2.4.b Mojopura
2.4.c Pengging
2.4.d Kanyuruhan
2.4.e Kuripan
2.4.f Kedhiri
2.4.g Jenggala
2.4.h Singasari
2.5. Kala Teteka
2.5.a Kedhiri
2.5.b Galuh
2.5.c Magada
2.5.d Pengging
2.6. Kala Wisesa
2.6.a Pengging
2.6.b Kedhiri
2.6.c Mojopait (Majapahit)
2.7. Kala Wisaya
2.7.a Mojopait
2.7.b Demak
2.7.c Giri

3. KALA SANGARA
3.1. Kala Jangga
3.1.a Pajang
3.1.b Mataram
3.2. Kala Sakti
3.2.a Mataram
3.2.b Kartasura
3.3. Kala Jaya
3.3.a Kartasura
3.3.b Surakarta
3.3.c Ngayogyakarta
3.4. Kala Bendu
3.4.a Surakarta
3.4.b Ngayogyakarta
3.4.c Indonesia (Republik)

Sumber : Sri Kameswara Dharma Iswara Madu Sudana Wartanindita Sang Mapanji Sri Aji Jayabaya Raja Dahana Pura, titisan Sanghyang Wisnu, seperti yang diceritakan oleh Eyang Sepuh, di-sari-kan oleh Ki Mayangga Seta, disempurnakan dan ditulis ulang oleh Ki Atma Sasratama Jati.

No comments:

Post a Comment

Tanggap wacana :